Gmina Słupno
Zapraszenie na obrady Print
Thursday, 26 November 2015 12:46

Zapraszam, na obrady XVI sesji Rady Gminy Słupno, które odbędą się w dniu 30 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjecie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy Słupno.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4. Informacje z posiedzeń komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020; zobacz

b)    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok; zobacz

c)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016, zobacz

d)    określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, zobacz

e)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku, zobacz

f)     zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zobacz

g)    uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zobacz

h)   określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do informacji i deklaracji - dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych, zobacz

i)     przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Słupno”, zobacz

j)     powołania Młodzieżowej Rady Gminy Słupno i uchwalenia jej Statutu zobacz

k)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno. zobacz

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

/-/ Elżbieta Kuchta

 
Harmonogram odczytu za wodę Print
Friday, 20 November 2015 09:17

Harmonogram odczytu za wodę w SUW  Mijakowo i SUW Słupno zobacz

Terminy odczytu wody w pozostałych SUW'ach podamy w późniejszym czasie.

 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Print
Thursday, 12 November 2015 14:15

 

 

W związku z prowadzoną korespondencją z Energa Obrót SA w Gdańsku w sprawie nieprawidłowości dotyczących fakturowania oraz niesłusznych wezwań do zapłaty, otrzymałem w dniu 09-11-2015r. pismo wyjaśniające. zobacz

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

mgr Sławomir Jeznach

 
Zapraszenie na obrady Print
Friday, 20 November 2015 06:21

Zapraszam na obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słupno zwołanej na wniosek Wójta Gminy Słupno w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2015, poz. 1515), które odbędą się w dniu
20 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupnie.

Proponowany przez Wnioskodawcę porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020,

b) zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.

3. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy Słupno.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Elżbieta Kuchta

 
Harmonogram odczytu za wodę Print
Monday, 09 November 2015 14:02

Harmonogram odczytu za wodę w SUW Słupno zobacz

Terminy odczytu wody w pozostałych SUW'ach podamy w późniejszym czasie.

 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2