Gmina Słupno
VI Sesja Rady Gminy Print
Tuesday, 24 February 2015 10:12

Powiadomienie VI Sesja Rady Gminy Słupno

Decyzją Przewodniczącą Rady Gminy Słupno Elżbiety Kuchty najbliższa zwykła sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 lutego o godz. 1200 z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z III, IV, V  Sesji Rady Gminy.

3.  Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Słupno.

4.  Interpelacje i zapytania radnych.

5.  Informacje z posiedzeń komisji Rady Gminy.

6.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020 - zobacz

b)   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 r. - zobacz,

c)   wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - zobacz,

d)   nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno - zobacz,

e)   zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno - zobacz,

f)    przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Płockiego położonej w Borowiczkach-Pieńkach, gmina Słupno - zobacz,

g)   nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi dojazdowej położonej w Słupnie jako działki nr 28/23 i 28/28 - zobacz,

h)   zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Słupno - zobacz,

i)    Skargi Przewodniczącej Rady Gminy Słupno Elżbiety Kuchty na Wójta Gminy Słupno,

7.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Słupnie za 2014 rok.

8.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego  Programu Profilaktyki  i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną za rok 2014.

9.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.

11. Przyjęcie sprawdzania z Punktu Konsultacyjnego Uzależnień za rok 2014.

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.

13. Przedstawienie informacji o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej za 2014 r. oraz udzielonych umorzeniach, ratach i odroczeniach.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy.

 

Nie znalazła uznania propozycja Wójta dotycząca zwołania sesji Rady Gminy w piątek na godz. 1700, tak aby stworzyć realne możliwości mieszkańców do uczestnictwa w obradach Rady Gminy, jako element kształtowania kultury prawnej, demokratycznych form udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy.

Poniżej skan korespondencji - zobacz

 

Przewodnicząca rady

/-/Elżbieta Kuchta

 
Kwalifikacja Wojskowa Print
Monday, 16 February 2015 12:42

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób.... czytaj dalej

 
Gmina Słupno na mapie Print
Saturday, 19 June 2010 00:07
{mosmap}